Status

Projektstatus for renovering og ombygning af motorsejleren BIRGIT

 

Statusrapport

Hou den 9. marts 2023

Vi er rigtig glade for at kunne fortælle at projekt BIRGIT nu
endelig nærmer sig afslutningen. Vi håber, at de vedhæftede billeder
kan give et indtryk af, hvor langt projektet er kommet.

Doghouse mangler stadig, idet vi havde regnet med at kunne bruge det
oprindelige med de nødvendige tilpasninger. Men det gamle er både for
smalt, for lavt og for kort til, at genbrug er realistisk. Vores
dygtige bådebygger Claus vil derfor indenfor de næste par måneder
bygge et nyt. Alle materialer er indkøbt og rudeglas bestilt.
Derudover mangler ca. 2 ugers elarbejde (ekstern leverandør , mast og
sejl er næsten færdigproducerede (montering er inklusive fra ekstern
leverandørs side), smedearbejde
med søgelænder (genbrug af eksisterende), montering af
kørestolsskinner til fastspænding, kaleche til overdækning og diverse
malerarbejder. Store dele af skibet er allerede færdigmalet.

Om en uges tid flyttes skibet ca. 5 m baglæns, så det kommer ud af sit
hus i værftshallen og Claus kan komme i gang med doghouse. I maj
sættes skibet på bedding og skal så nok flyttes op og ned et par
gange. OG så mangler diverse godkendelser, som først kan
fremskaffes,når skibet er flydende.

Den 9. juni fejrer Hou Søsportcenter 25 års jubilæum. Det sker med
afholdelse af en konference: Fremtidens turisme for alle - behov,
muligheder og løsninger, idet Hou Søsportcenter har en ambition om at
blive det foretrukne rejsemål for familier med medlemmer med nedsat
fysisk funktionsevne. Denne ambition kan kun indfries, hvis
lokalområdet har gode adgangsforhold til overnatning, oplevelser m.m.
Vi mener, at Egmont Højskolens nyrenoverede BIRGIT også kan blive et
væsentligt tilbud i denne sammenhæng og har valgt at lade indvielsen
af båden indgå som et festligt element i konferencen. Indvielsen er
programsat til kl. 17.00 den 9. juni og efterfølges af spisning på Hou
Skibs- og Bådebyggeri, hvorefter Poul Krebs med band spiller op til
dans.

Endeligt program for dagen kommer senere.

Hou den 25. marts 2022

Vi er meget kede af endnu engang at måtte annoncere en forlængelse af projektet. Da vi i 2021 første gang måtte se i øjnene, at vi ikke blev færdige med Birgit til den fastsatte tid, var vi fulde af fortrøstning til, at corona pandemien var på retur, og at vi ville kunne færdiggøre BIRGIT til grundlovsdag 2022. Vi satsede på at kunne demonstrere enestående tilgængelighed for kørestolsbrugere i forhold til at komme ombord og opholde sig på det store dæk under en mindre sejltur i området omkring Hou, selv om vi godt vidste, at indretningen i øvrigt måske ikke ville være helt færdig til 5. juni.

Desværre er vi ikke kommet helt så langt med projektet, som vi havde planlagt og regnet med. Der har været sygdom i arbejdsgruppen, både corona-relateret og af anden art. Reelt arbejder en bådebygger (som er på nedsat tid) og en bådebyggerlærling samt to-tre andre ikke faglærte personer på projektet. Vores oprindelige plan med inddragelse af frivillige har – som tidligere nævnt – ikke kunnet realiseres med de mange restriktioner, som Covid-19 har medført. Lærlingens skoleperiode er blevet rykket flere gange (igen på grund af Covid-19), så det har været umuligt at gennemføre planlagte opgaver. Vi har ikke haft økonomi til at ansætte en bådebygger udefra, men en af Egmont Højskolens pedeller har til gengæld arbejdet næsten fuldtids på værftet med alle de opgaver, som ikke nødvendigvis kræver bådebyggerekspertise. Og alligevel må vi indrømme, at projektet i perioder har været sat på pause.

For nyligt holdt vi møde for at gøre status på projektet: Motorrummet er færdigt med undtagelse af de komponenter, der er i restordre, oliefyr og et par pumper. Der er behandlet med brandhæmmende maling og ført strøm og styring til styrepladsen. Fjernstyring og rat er monteret. Skotter og vægge er rejst til toilet og kabys og der er monteret køjer og bord midtskibs. Vand- og afløbstank er monteret og der er køleskab i kabyssen. På dækket er der rejst rufsider og skandækket er færdigt. Selv om vi altså er bagud i forhold til tidsplanen, er der alligevel sket markante fremskridt, som forhåbentlig fremgår af de vedhæftede billeder.

Der er gang i arbejdet igen, men nu løber vi ind i, at skolens øvrige både skal gøres sejlklare til den kommende sæson, og det kan ikke undgås, at bådebygger Claus og bådebyggerlærling Julius skal og må bruges til andre opgaver også. Vi ville derfor være nødt til at udskyde BIRGITs første sejlads i hvert fald til september, men da sejlsæsonen slutter 1. oktober, mener vi ikke, det vil være fornuftigt og en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcer at knokle på med halve løsninger og stress for at få skibet klar til en enkelt sejlads i mere eller mindre halvfærdig tilstand. Til gengæld har vi udarbejdet en detaljeret arbejdsplan (vedlagt) for de resterende arbejder på BIRGIT, som vil se skibet helt færdigt i slutningen af maj 2023.

Vi er meget kede af endnu engang at måtte annoncere en forlængelse af projektperioden. Vi er både flove og skuffede men håber alligevel på forståelse for de vanskeligheder, vi er løbet ind i.

Med venlig hilsen

Søren Møllgaard Kristensen, forstander

Opgave/Tidsplan

Skandækket er færdigt

Rat og fjernstyring er monteret

Køjerum/bord er færdigt

Skotter og vægge er rejst til kabys og toilet, køleskab installeret

På dækket er der rejst rufsider

Hou den 30. september 2021

 

I fortsættelse af vores statusrapport fra den 22. februar 2021 vil vi hermed gerne redegøre for projektsituationen, og samtidigt vil vi gerne endnu engang takke for stor velvillighed i forhold til forlængelse af bevillingerne til projektet. Vi er blevet mødt med stor forståelse for de forsinkelser, som Corona-krisen har medført.

Vi medsender en lille billedserie, som nogen lunde viser, hvilke arbejder der trods Covid-19 allerede er udført på Birgit. Selv om selvros ikke er nogen anbefaling, synes vi, at det ser rigtig godt ud.

Vi er færdige, næsten, med dæk på kørestolsdelen og maskinrum med vandtæt skot og agterskib. I oktober kommer maskinmestrene, der har renoveret og installeret maskinen, igen og laver styring og el-hovedtavle.Det kan gøres fordi sidedæk og nødvendige dele af styrehus er færdige, og vi kan montere styring, ledninger og første del af brandsikring.

Næste større træarbejder er færdigbygning af ruf (kahyt), doghouse og skandæk/sidedæk med søgelænder i hele skibets længde. Derefter kommer fordæk med luge.

Nogle ting ligger klar som halvfabrikata, og andre skal laves fra bunden. Vi har besluttet at genbruge det gamle doghouse, dels for at spare penge og dels for at bibeholde skibets oprindelige udtryk så godt det overhovedet kan lade sig gøre. Ganske vist er det med den nødvendige flytning for at gøre plads til kørestolsbrugere nu ca. 30 cm for smalt, men vores bådebygger mener, det kan lade sig gøre at save det midt over og sætte et stykke ind i midten, så det gør vi.

Ved et statusmøde på værftet for nylig blev vi enige om at satse på, at BIRGIT skulle være klar til en prøvesejlads den 5. juni 2022 i forbindelse med den årlige Grundlovsfejring. Der er tradition på Egmont Højskolen for at præsentere nye tiltag på netop denne dato. Vi kan ikke garantere, at hele ombygningen er fuldstændigt færdig til den tid. Det kan godt være, at køkken, toilet, køjerum stadig mangler lidt og måske mast og rigning heller ikke er på plads, men vi satser på at sejle en tur med kørestolsbrugere og alle de fondsrepræsentanter og andre interesserede, som kunne have lyst til at glæde sig over dette dejlige skib sammen med os.

Så vi håber, I vil sætte kryds i kalenderen ud for den 5. juni og glæder os til at præsentere jer for BIRGIT.

Med venlig hilsen

Søren Møllgaard Kristensen

forstander

Bilag: billedserie

Det nye dæk er tilpasset, klædning forstærkes, så der kan komme sidedæk på.

Det nye dæk er tilpasset, klædning forstærkes, så der kan komme sidedæk på.

Nyt dæk

Nyt dæk

Midlertidig trappe ned til kabys og toilet.

Midlertidig trappe ned til kabys og toilet.

Kabys opstillet i bagbords side, døren går ind forkahytten.

Kabys opstillet i bagbords side, døren går ind forkahytten.

Agterskib forstærket, Indkørsel for kørestole ses til venstre.

Agterskib forstærket, Indkørsel for kørestole ses til venstre.

Siderne klar til montering af skandæk.

Siderne klar til montering af skandæk.

Ny kabys. Senere saves der ud til køl og komfur.

Ny kabys. Senere saves der ud til køl og komfur.

2 nye køjer ses ind under nyt dæk. Senere etableres der et bord imellem dem, så der kan spises mv.

2 nye køjer ses ind under nyt dæk.
Senere etableres der et bord imellem dem, så der kan spises mv.

1. plade rejst til toilet overfor kabys. 2. Der er tanke under dørken, og plads til pumper for vand og spildevand.

1. plade rejst til toilet overfor kabys.
2. Der er tanke under dørken, og plads til pumper for vand og
spildevand.


 

Hou, den 22. februar 2021

Vi henviser til statusrapport fra september 2020 og vil hermed gerne redegøre for projektsituationen på nuværende tidspunkt.

Desværre har Covid-19 pandemien og de deraf følgende restriktioner med hjemsendelser og direkte lukning af værftet betydet, at vi ikke har kunnet arbejde på BIRGIT i den udstrækning, vi havde forudsat i projektbeskrivelsen. Det har ikke været muligt at inddrage f.eks. interesserede professionelle pensionister i frivilligt arbejde, da de jo netop hører til gruppen: ældre og sårbare, og såvel projektleder Poul Erik Fink, bådebygger Claus Reimann som bådebyggerlærling Julius Hintze har været helt eller delvist hjemsendte som følge af Corona-restriktionerne. Det kan i parentes bemærkes, at det har været en stor glæde som følge af projektet, at vi overhovedet har kunnet ansætte en lærling. Uden Birgit ville vi ikke have kunnet tilbyde Julius en passende varieret arbejdsplads.

Som det fremgår af billederne i den vedhæftede artikel fra Egmont Højskolens årsskrift, er vi dog kommet et godt stykke med renoveringen af skibet men desværre ikke så langt, som vi kunne have ønsket. Det har hele tiden været meningen, at arbejdet på Birgit skulle indpasses i værftets øvrige rutiner med vedligeholdelse af skolens andre både, bedding og udenomsværker, men ligesom med Birgit har disse arbejder i perioder været sat i stå på grund af Covid-19, og nu da sejlsæsonen nærmer sig, er der et betydeligt efterslæb også på denne front.

Vi har netop afholdt et værftsmøde for at se, hvordan vi i fremtiden vil kunne organisere arbejdet på Birgit og samtidigt udføre de andre nødvendige opgaver på værftet. Det blev besluttet, at mange af rutinearbejderne med klargøring af skolens småbåde fremover vil blive overtaget af en af skolens pedeller, som er tømrer og kender værftets arbejdsgange sammen med værftets øvrige ikke faglærte ansatte. Claus Reimann og Julius Hintze vil fra omkring 1. marts kunne koncentrere sig om færdiggørelsen af Birgit. Det kan ikke undgås, at der ind imellem vil være brug for Claus’s ekspertise andre steder på værftet, men det er absolut meningen, at han først og fremmest skal koncentrere sig om det, han er virkelig god til, nemlig bådebygning. Det blev også aftalt, at projektet ind imellem ved større og mere komplicerede opgaver vil have mulighed for at trække på eksterne leverandører og vi håber, at der senere på året igen vil være mulighed for at invitere interesserede frivillige indenfor på værftet, så der kan komme yderligere skub i projektet.

Alligevel kan vi se, at tidsplanen helt er skredet for os. Realistisk kan vi først forvente en søsætning af Birgit i sommeren -22 og ikke -21, som oprindeligt forudsat.

Budgettet ser stadig ud til at kunne holde, og vi mener på nuværende tidspunkt, at der vil være plads til at kunne udlicitere nogle af de resterende opgaver som f.eks. nyt doghouse, (om)syning af sejl og ny kalecheoverdækning, så projektperioden kan nedsættes.

Vi er meget kede af ikke at kunne overholde de mål, vi selv har stillet for projektet, men håber, som sagt, at alle de fonde, som velvilligt har bidraget til projektet, vil have forståelse for den situation, som Covid-19 har bragt os i.

 

Søren Møllgaard Kristensen

forstander

 

 

 

Hou, den 8. september 2020

Desværre må vi erkende, at Covid-19 og de restriktioner, som værftet blev pålagt som følge af den, har forsinket projektet noget. I flere måneder i foråret var det umuligt at arbejde på skibet, og da det igen kunne lade sig gøre, havde projektleder Poul Erik Fink det uheld at falde 3 m ned fra stilladset omkring BIRGIT og brække 12 ribben. Heldigvis ser det ud til, at han slipper fra faldet nogen lunde uden men, men hans arbejdsindsats har selvfølgelig i nogen tid været præget af nedsat mobilitet. Han er tilbage på projektet og arbejdet skrider rask frem.

Som det fremgår af de vedhæftede billeder, har vi valgt at bygge et helt hus omkring BIRGIT for at lette arbejdsprocesserne. Med Poul Eriks uheld in mente er stilladset selvfølgelig sikret så godt det overhovedet kan lade sig gøre. Fordelen ved huset er også, at det bliver muligt at arbejde på skibet også i vinterperioden, da der både er etableret lys og det bliver muligt at varme op, så man også kan udføre malerarbejder. Huset vil også gøre det mere sikkert for medlemmer af Birgits Venner at udføre frivilligt arbejde på skibet. Nogle af dem er godt oppe i årene men besidder stadig håndelag og ekspertise, som de gerne stiller til rådighed. I øjeblikket bremser Covid-19 situationen ganske vist denne indsats, men vi håber på lysere tider fremover.

I januar opstillede vi nedenstående tidsplan for 1. etape af renovering/ombygning af BIRGIT:

01.01.2020-01.07.2020  Godkendelser forberedes, Skibet registreres og måles, og det vurderes om der skal ske en stabilitetsmåling. Aftaler med søfartsstyrelsen/skibstilsynet om syn i forbindelse med ombygningen aftales. Træarbejde på skrog svarende til 2 hele bordgange i hver side udføres. Herunder nye dæksstøtter og skandæk på de ⅔ af skibet hvor dækket sænkes. Motorrum etableres i agterskibet, med vandtæt skot til resten af skibet. Skot brandsikres, og automatisk slukning etableres. Kabler til motorstyring og ledninger til betjeningspanel forberedes. Eksisterende motor hovedrenoveres, og der etableres pumper, hurtigluk og alarmer, efter gældende anvisninger.

Godkendelser er forberedt og skibet er registreret og målt. Der skal foretages en stabilitetsmåling. Det er aftalt med skibstilsynet, at motorrum lige checkes før brandisolering. Vi kan vende ideer med dem inden udførelsen. Træarbejdet i forbindelse med udskiftning af to hele bordgange i hver side er godt i gang og det samme gælder dæksstøtter og skandæk på de 2/3 af skibet, hvor dækket sænkes. Spanterne er fornyet og repareret. Motor er udtaget og der afventes tilbud på renovering. Tilbud på brandsikring af motorrum lydende på kr 50.000 er indhentet.

Som sagt kan det godt være, at projektet i forhold til den oprindelige tidsplan vil blive lidt forsinket. Vi håber at kunne indhente det forsømte i løbet af det kommende år.

Søren Møllgaard Kristensen

forstander-