Status

Projektstatus for renovering og ombygning af motorsejleren BIRGIT

 

Hou, den 22. februar 2021

Vi henviser til statusrapport fra september 2020 og vil hermed gerne redegøre for projektsituationen på nuværende tidspunkt.

 

Desværre har Covid-19 pandemien og de deraf følgende restriktioner med hjemsendelser og direkte lukning af værftet betydet, at vi ikke har kunnet arbejde på BIRGIT i den udstrækning, vi havde forudsat i projektbeskrivelsen. Det har ikke været muligt at inddrage f.eks. interesserede professionelle pensionister i frivilligt arbejde, da de jo netop hører til gruppen: ældre og sårbare, og såvel projektleder Poul Erik Fink, bådebygger Claus Reimann som bådebyggerlærling Julius Hintze har været helt eller delvist hjemsendte som følge af Corona-restriktionerne. Det kan i parentes bemærkes, at det har været en stor glæde som følge af projektet, at vi overhovedet har kunnet ansætte en lærling. Uden Birgit ville vi ikke have kunnet tilbyde Julius en passende varieret arbejdsplads.

 

Som det fremgår af billederne i den vedhæftede artikel fra Egmont Højskolens årsskrift, er vi dog kommet et godt stykke med renoveringen af skibet men desværre ikke så langt, som vi kunne have ønsket. Det har hele tiden været meningen, at arbejdet på Birgit skulle indpasses i værftets øvrige rutiner med vedligeholdelse af skolens andre både, bedding og udenomsværker, men ligesom med Birgit har disse arbejder i perioder været sat i stå på grund af Covid-19, og nu da sejlsæsonen nærmer sig, er der et betydeligt efterslæb også på denne front.

 

Vi har netop afholdt et værftsmøde for at se, hvordan vi i fremtiden vil kunne organisere arbejdet på Birgit og samtidigt udføre de andre nødvendige opgaver på værftet. Det blev besluttet, at mange af rutinearbejderne med klargøring af skolens småbåde fremover vil blive overtaget af en af skolens pedeller, som er tømrer og kender værftets arbejdsgange sammen med værftets øvrige ikke faglærte ansatte. Claus Reimann og Julius Hintze vil fra omkring 1. marts kunne koncentrere sig om færdiggørelsen af Birgit. Det kan ikke undgås, at der ind imellem vil være brug for Claus’s ekspertise andre steder på værftet, men det er absolut meningen, at han først og fremmest skal koncentrere sig om det, han er virkelig god til, nemlig bådebygning. Det blev også aftalt, at projektet ind imellem ved større og mere komplicerede opgaver vil have mulighed for at trække på eksterne leverandører og vi håber, at der senere på året igen vil være mulighed for at invitere interesserede frivillige indenfor på værftet, så der kan komme yderligere skub i projektet.

 

Alligevel kan vi se, at tidsplanen helt er skredet for os. Realistisk kan vi først forvente en søsætning af Birgit i sommeren -22 og ikke -21, som oprindeligt forudsat.

 

Budgettet ser stadig ud til at kunne holde, og vi mener på nuværende tidspunkt, at der vil være plads til at kunne udlicitere nogle af de resterende opgaver som f.eks. nyt doghouse, (om)syning af sejl og ny kalecheoverdækning, så projektperioden kan nedsættes.

 

Vi er meget kede af ikke at kunne overholde de mål, vi selv har stillet for projektet, men håber, som sagt, at alle de fonde, som velvilligt har bidraget til projektet, vil have forståelse for den situation, som Covid-19 har bragt os i.

 

Søren Møllgaard Kristensen

forstander

 

 

 

Hou, den 8. september 2020

Desværre må vi erkende, at Covid-19 og de restriktioner, som værftet blev pålagt som følge af den, har forsinket projektet noget. I flere måneder i foråret var det umuligt at arbejde på skibet, og da det igen kunne lade sig gøre, havde projektleder Poul Erik Fink det uheld at falde 3 m ned fra stilladset omkring BIRGIT og brække 12 ribben. Heldigvis ser det ud til, at han slipper fra faldet nogen lunde uden men, men hans arbejdsindsats har selvfølgelig i nogen tid været præget af nedsat mobilitet. Han er tilbage på projektet og arbejdet skrider rask frem.

Som det fremgår af de vedhæftede billeder, har vi valgt at bygge et helt hus omkring BIRGIT for at lette arbejdsprocesserne. Med Poul Eriks uheld in mente er stilladset selvfølgelig sikret så godt det overhovedet kan lade sig gøre. Fordelen ved huset er også, at det bliver muligt at arbejde på skibet også i vinterperioden, da der både er etableret lys og det bliver muligt at varme op, så man også kan udføre malerarbejder. Huset vil også gøre det mere sikkert for medlemmer af Birgits Venner at udføre frivilligt arbejde på skibet. Nogle af dem er godt oppe i årene men besidder stadig håndelag og ekspertise, som de gerne stiller til rådighed. I øjeblikket bremser Covid-19 situationen ganske vist denne indsats, men vi håber på lysere tider fremover.

I januar opstillede vi nedenstående tidsplan for 1. etape af renovering/ombygning af BIRGIT:

01.01.2020-01.07.2020  Godkendelser forberedes, Skibet registreres og måles, og det vurderes om der skal ske en stabilitetsmåling. Aftaler med søfartsstyrelsen/skibstilsynet om syn i forbindelse med ombygningen aftales. Træarbejde på skrog svarende til 2 hele bordgange i hver side udføres. Herunder nye dæksstøtter og skandæk på de ⅔ af skibet hvor dækket sænkes. Motorrum etableres i agterskibet, med vandtæt skot til resten af skibet. Skot brandsikres, og automatisk slukning etableres. Kabler til motorstyring og ledninger til betjeningspanel forberedes. Eksisterende motor hovedrenoveres, og der etableres pumper, hurtigluk og alarmer, efter gældende anvisninger.

Godkendelser er forberedt og skibet er registreret og målt. Der skal foretages en stabilitetsmåling. Det er aftalt med skibstilsynet, at motorrum lige checkes før brandisolering. Vi kan vende ideer med dem inden udførelsen. Træarbejdet i forbindelse med udskiftning af to hele bordgange i hver side er godt i gang og det samme gælder dæksstøtter og skandæk på de 2/3 af skibet, hvor dækket sænkes. Spanterne er fornyet og repareret. Motor er udtaget og der afventes tilbud på renovering. Tilbud på brandsikring af motorrum lydende på kr 50.000 er indhentet.

Som sagt kan det godt være, at projektet i forhold til den oprindelige tidsplan vil blive lidt forsinket. Vi håber at kunne indhente det forsømte i løbet af det kommende år.

Søren Møllgaard Kristensen

forstander-